סקירה מקצועית

31/12/2020

החל משנת 2012

כל עצמאי נדרש להגיש דו"ח שנתי על הכנסתו באמצעות דו"ח מקוון . 

  יחשב רק דו"ח ששודר באינטרנט או ע"י מייצג .פקיד השומה לא יקבל דו"ח לא מקוון יחזיר אותו לנישום.

31/12/2020

שכיר שמשתכר שכר שנתי של מעל 

651,600 ש"ח ברוטו או מעל 54,300 ש"ח ברוטו בחודש  חייב להגיש דו"ח למס הכנסה .
ואם הוא נשוי לצרף את בת זוגתו לדו"ח השנתי .
הדו"ח ישודר באינטרנט או ע"י מייצג .רואה חשבון, יועץ מס .

31/12/2020

סעיף 45(א) לפקודה קובע, כי יחיד, תושב ישראל, שהיו לו בשנת המס ילד משותק, עיוור, או מפגר, או שהיה לבן-זוגו ילד כאמור, יובאו בחשבון בחישוב המס שלו, או של בן-זוגו שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד, כאמור. מודגש בזה, כי יחיד זכאי לנקודת הזיכוי על פי סעיף 45(א) האמור לפקודה, רק אם לא קיבל זיכוי ממס בעבור אותו בן-משפחה לפי סעיף 44 לפקודה.

31/12/2020

חוק ביטוח לאומי מגלה הבנה גדולה יותר לבני זוג העובדים יחד. תקנה 24 של ביטוח הלאומי מחייבת יחס חלוקה בין בני זוג העובדים בעסק משותף, כאשר לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד ושני בני הזוג עונים על הגדרת עובד עצמאי. ניתן להצהיר על יחס החלוקה עד ליום 30 באפריל בכל שנה.
נזכיר כי, על פי החוק, אין מניעה שבעסק שאינו מאוגד כחברה ייחשב אחד מבני הזוג כעובד של העסק השייך לבן הזוג השני. במקרה זה בוחן המוסד לביטוח לאומי את קיום יחסי עובד ומעביד, לדוגמא:
· קיום שכר קבוע ויציב, שמתקבל בפועל, ללא קשר לרווחי העסק.
· קיום מסגרת קבועה של שעות עבודה.
· קבלת שכר ריאלי בתוספת התנאים המקובלים לגבי שאר העובדים.

31/12/2020

 • במקרים שבהם נקבעה נכות לתקופה של 365 יום ומעלה, התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית היא 614,400 ש"ח לשנה.
 • במקרים שבהם תקופת הנכות היא בין 185 ל-364 יום (כולל), התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית היא 73,560 ש"ח. כאמור, הפטור יחושב לגבי חלק מהכנסת העובד בשנת המס בהתאם ליחס שבין מספר הימים בשנת המס שלגביהם נקבעה הנכות לבין 365 (סכום התקרה יוכפל במספר ימי הפטור ויחולק ב-365). אם תקופת הנכות שנקבעה לו נמשכת לתוך שנת המס הבאה, כלל הסכום הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על סכום התקרה שנקבעה לגבי שנת המס הראשונה.
 • התקרה הפטורה ממס על הכנסות הכוללות הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שאינה מיגיעה אישית (נכון לשנת המס 2021):
  • התקרה הפטורה ממס על הכנסות הכוללות הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שאינה מיגיעה אישית היא 73,560 ש"ח לשנה.
  • הפטור יינתן גם עבור הכנסה שאינה מיגיעה אישית רק במקרים שבהם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מ-73,560 ש"ח.

31/12/2020

על כל מי שמנהלים חשבונות בגין פיקדונות והוצאות לקוח, בדרך כלל עורכי דין, לבדוק את הרכב יתרת הפיקדונות והוצאות הלקוח לפני תום שנת המס, על מנת שיוכלו להוציא חשבוניות מס בגין העודפים שנוצרו בפיקדונות ובהוצאות ללקוח והמהווים שכר טרחה בידם.

31/12/2020

על משיכה מקרן פנסיה באותה שנת מס בשנה העוקבת דהיינו : שנה הבאה  יהיה  התחשבנות עם מס הכנסה בהגשת דו"ח שנתי .

31/12/2020

החל משנת 2017 חייבים עובדים עצמאים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני.עד 63,306 ש"ח מפקידים  בשיעור 4.45% . מהכנסה חייבת .

מסך 63,306 ועד 96,000 ש"ח  בשיעור 12.55%  . 

31/12/2020

סעיף 46 לפקודה מעניק ליחידים זיכוי ממס בשיעור של 35% בשל תרומות למוסדות מוכרים בסכום כולל העולה על 380 ₪, ובתנאי שסכום התרומות שבעדו ניתן הזיכוי לא עולה על 30% מהכנסה החייבת או על 7,500,000 ₪, כנמוך שבהם. לגבי חברות תוקן הסעיף בתיקון 147 כך שיתאים לשינויים הצפויים בשיעור מס החברות – שיעור הזיכוי הוגבל לשיעור מס החברות, כלומר – 23% בשנת 2020
סכום תרומה העולה על התקרה המזכה בניכוי יועבר נומינלית לשלוש שנות המס הבאות. (במקביל ניתן לדרוש בשנת המס זיכוי ממס בגין תרומות שניתנו בשנים 2020 ולא נתקבל בגינן זיכוי).
הזיכוי ממס מותנה בהמצאת קבלה מקורית הכוללת את שם התורם או שאינה כוללת את שם התורם אך סכום התרומה נקוב ע"ג הקבלה. על הקבלה צריך להיות רשום, בנוסף לפרטי המוסד הציבורי המלאים והמילה "תרומה" גם ציון העובדה שלמוסד אישור לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

31/12/2020

כל עצמאי עוסק פטור ועוסק מורשה וגם בעל שליטה בחברה נדרשים להגיש בפתיחת העסק שלהם הצהרת הון . משמעותה להצהיר עם אישורים נאותים ומסמכים כל כספים שנמצאים בבנק וכן רכוש בחו"ל וכן כלי רכב ,תוכניות פנסיה, ביטוחי מנהלים , קופות גמל, ניירות ערך . הלוואות , משכנתאות , וכן חובות אחרים .
הון כספי פחות התחייבויות זה הון עצמי לתאריך מסוים

לאחר תקופה בין 4-5 שנים לאחר מכן מוגשת הצהרת הון שניה שבאה להשוות בין הנתונים של הצהרת הון ראשונה .
ולצור מין השוואת נתונים . שבעצם פקיד השומה מסיק מכך שאם היו הפרשים בהון שנוספו להון של הנישום אז צריך להביא הסבר . או ירושה שקיבל או תמיכה כלכלית מבני משפחה .

31/12/2020

שיעור מס החברות בישראל בשנת 2021 עומד על 23%, ושיעור המס על הדיבידנדים עומד על 30%.

כאשר בודקים את מגמת מיסוי החברות לאורך השנים ניתן לראות שהמיסוי המצרפי (מס חברות+  מס על דיבידנדים) נמצא באופן כללי במגמת ירידה, ועומד כיום על 46.10%.

31/12/2020

ביום 9.11.2009 פרסמה רשות המיסים הבהרה בהקשר לקביעת שווי שימוש ברכב צמוד החל משנת 2010 ואילך.

בינואר 2010 תיכנס לתוקף שיטת החישוב הליניארית לקביעת שווי השימוש ברכב צמוד. השיטה תחול על כלי רכב חדשים שיירשמו לראשונה מיום 1.1.2010 ואילך. כפי שנקבע במסגרת ההסכמות עם המעסיקים וההסתדרות שווי השימוש הממוצע לא ישתנה עם המעבר לשווי שימוש ליניארי.

 

31/12/2020

החל מיום 1 בפברואר 2009 מחובתו של המעסיק לנהל תלוש שכר ופנקס שכר. וגם ימי חופשה התוכנה של השכר שמפיקה תלושים לעובדים מתוכנתת לגבי זה .

הוראות סעיף זה לא יחולו על יחיד לגבי עובדו שאותו הוא מעסיק שלא במסגרת עסקו או משלח ידו למשל העסקת עובד במשק בית פרטי, וכל זה כפוף לסייגים אשר שר התעשייה, המסחר והתעסוקה קבע אחרת באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.

הרישום בפנקס השכר ומסירת תלוש השכר יעשו לא יאוחר מ"היום הקובע" דהיינו עד תשיעי לחודש שלאחר המועד שנקבע לתשלום שכר העבודה.

31/12/2020

תקרת תשלום לביטוח לאומי היא 44,030 ש"ח ש"ח בחודש

 

31/12/2020

בעקבות הרפורמה במס הכנסה ומיסוי שוק ההון, הוטל מס על רווח הון בבורסה בשיעור 20% החל משנת 2015, ר הבורסות ישובו לעלות יהיה אפשר לקזז את הרווחים שנוצרו כנגד הפסדי העבר. על מנת להנות מקיזוז ההפסד יש לבקש מהבנק או מבית ההשקעות שינפיק עבורכם טופס 867, המציין את כל הפרטים החשובים גם סכום העסקאות רווח בבורסה וגם הפסדים שנוצרו באותה שנת מס. יש לשים לב שיתכן והבנק ניכה לכם מס בעבור רווחים בשנת המס, אולם כשהפסד מנירות ערך נוצר לא הוחזר המס ששולם, עקב הבעיה הנ"ל קורה שהמשקיע משלם מס למרות שלא הרוויח, בנוסף ניתן להעביר את יתרת ההפסד לשנה הבאה

31/12/2020

כל המשכיר דירת מגורים בסכום חודשי העולה על תקרת הפטור (פטור עד תקרה חודשית של 5,020 ש"ח), רשאי לפי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה לשלם על הכנסתו מס סופי בשיעור של 10% וזאת ללא מגבלת תקרה ובתנאי ששולמו עליה מקדמות שוטפות בשיעור של 10% מדמי השכירות תוך 30 ימים מיום קבלתם.
בתיקון מספר 159 לפקודת מס הכנסה נקבע לגבי מועד התשלום כי ניתן יהיה לבצע את תשלום המס בתוך 30 יום מתום שנת המס (במקום בתוך 30 יום מיום קבלת ההכנסה).חייב לדווח ולשלם מס כול חודש לפקיד השומה באזור המגורים .

31/12/2020

כול בעל נכס עסקי צריך לפתוח תיק ברשות המס על שמו ולדווח ולשלם את המס לפי מס שולי שלו לפקיד השומה

31/12/2020

אם יש לכם בן חריג ,לקוי למידה , נכה מוכר בביטוח לאומי,  מגיע לכם  לקבל ממס הכנסה 2 נקודות זיכוי .כול שנה או דרך מעביד או באופן פרטי דרך מייצג רטרו משנת 2015  
אם שני ההורים שכירים , אתם יכולים לקבל זיכוי במס וגם רטרואקטיבי . 

31/12/2020

רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך סחירים בבורסה, כולל ניירות ערך זרים, יחויב במס בשיעור 20%
(ובלבד שאינו בעל מניה מהותי, במועד המכירה או בתקופה של 12 חודשים שקדמה לו שאז יתחייב רווח ההון
הריאלי בשיעור של 25%)ואילו רווח הון במכירת אג"ח, נייר ערך מסחרי או מק"מ שאינם צמודים למדד יחויב במס בשיעור 15%
(ובלבד שאינו בעל מניה מהותי שאז יתחייב רווח ההון בשיעור של 20%).

31/12/2020

בביטוח לאומי מבוטח בעל הכנסה פסיבית וכן הכנסה ממקורות נוספים לרבות שילוב של הכנסה ממשלח- יד והכנסה מעבודה- יחויב בתשלום דמי ביטוח  רק על הכנסות עבודה ומשלח יד ולא על הכנסה פסיבית כגון: ריבית על ניירות ערך , השכרת נכסים וכדומה 

 

31/12/2020

מדרגות מס הכנסה : עד 75,480 ש"ח שיעור  10%  מסך 75,480 ועד 108,360 ש"ח שיעור 14%.108,361- 173,880 ש"ח שיעור  20% .173,881- 241,680 ש"ח שיעור 31% .241,681- 502,920 ש"ח שיעור 35%

502,921- 647,640 ש"ח שיעור 47%

31/12/2020

הכנסה שאינה מיגיעה אישית עד 241,680 שנתית .שיעור 31% .

241,681- 502,920 ש"ח שיעור 35% .

502,921- 647,640 ש"ח בשיעור 47% . 

 

והכול בניכוי נקודות זיכוי.

31/12/2020

ההקלות הבאות ניתנות לתושבים חוזרים לגבי נכסים שרכשו בתקופת שהותם מחוץ לישראל, לאחר שחדלו להיות תושבי ישראל:

 • הכנסות פסיביות הנובעות מאותם נכסים יהיו פטורות ממס במשך 5 שנים.
 • רווחי הון ממכירת אותם נכסים יהיו פטורים ממס לתקופה של 10 שנים, אם הנכס אינו מקנה זכות לבעליו, במישרין או בעקיפין, לנכס שהיה מצוי בישראל.
 • הכנסות מריבית ודיבידנד מ"ניירות ערך מוטבים" יהיו פטורות ממס במשך 5 שנים-
  • "ניירות ערך מוטבים" הם ניירות ערך הנסחרים בבורסה מחוץ לישראל, שרכש התושב החוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל והם מנוהלים בחשבון נפרד.
  • הפטור יינתן גם כאשר לאחר החזרה לארץ מבוצעות באותו חשבון פעולות קנייה ומכירה של ניירות הערך.
  • פטור זה יחול רק על תושב חוזר ששב והיה לתושב ישראל החל מיום 01.01.2007, לאחר ששהה בחו"ל במשך 6 שנים רצופות לפחות.

31/12/2020

מס הכנסה שלילי(מענק עבודה)
פורסם החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007.
החוק קובע כי לעובדים מעל גיל 23 עם ילדים או מעל גיל 55 ללא ילדים אשר מרוויחים סכומים זעומים דהיינו : עד 5,000 ש"ח ברוטו  יינתן החזר מס ע"י תביעה שתוגש
בחוק נקבע דרך הגשת התביעה  והמענק יבדק ע"י רשות המיסים ואם מגיע  ישולם לעובד ישירות לחשבון הבנק על ידי רשות המיסים

31/12/2020

על פי תיקון לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) תבוטל החל משנת 2008 ההכרה בהוצאות רכב בהתאם למספר הקילומטרים שהרכב נסע במהלך השנה ותחולנה ההוראות הבאות:

אם הרכב היה צמוד לעובד במשך כל שעות היממה העובד יחוייב בשווי שימוש ברכב לפי טבלה של מס הכנסה.
המעביד מכיר בהוצאה מלאה.
אם העובד משתמש ברכב בשעות העבודה בלבד ומשאיר את הרכב לאחר שעות העבודה במפעל לא יחוייב בשווי שימוש ברכב ולמעביד תוכר הוצאה מלאה.

עצמאי רשאי לתבוע 45% הוצאות אחזקת רכב או הוצאות אחזקת רכב מלאות בניכוי שווי שימוש ברכב בהתאם לטבלה של מס מס הכנסה הגבוה מביניהם.

31/12/2020

תושבים המתגוררים ביישוב מתוך רשימת היישובים שנקבעת מדי שנה זכאים לזיכוי ממס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית (משכורת, פנסיה, הכנסה מעסק לעצמאים, תשלומים מקופות גמל, מענק פרישה וכו'), עד תקרה מסוימת. שיעור הזיכוי והתקרה משתנים מיישוב ליישוב.

 • משמעות הזיכוי היא כי גובה מס ההכנסה שעליהם לשלם יוקטן בהתאם לגובה הזיכוי.
 • בכל מקרה המס המחושב לא יהיה נמוך מ-0 ש"ח.
 • הזכאות ניתנת רק למי שמרכז חייהם הוא באותו יישוב, ומוענקת לאחר שהשלים 12 חודשי מגורים ביישוב, רטרואקטיבית ליום תחילת מגוריהם ביישוב.
 • תושבים של יישוב שנכלל ברשימת הישובים בשנה מסוימת אך הוצא ממנה לאחר מכן עשויים להיות זכאים בתנאים מסוימים להמשך ההטבה במשך 2 שנות מס נוספות.
 • רשימת הישובים מפורסמת באתר רשות המיסים .

31/12/2020

הורים שהם, או בני זוגם מנישואין, שילמו עבור החזקת ילד בדיור חוץ ביתי, עשויים להיות זכאים לקבלת זיכוי במס הכנסה.

 • הזיכוי הוא בשיעור 35% מההפרש בין הסכום ששולם עבור שהיית הילד בדיור חוץ ביתי, לבין 12.5% (שמינית) מההכנסה החייבת במס של ההורה.
 • הורים שהוצאותיהם השנתיות על המסגרת בה שוהה הילד אינן עולות על שמינית מהכנסתם החייבת, לא יקבלו זיכוי על ההוצאות (במקרה זה יוכלו לקבל שתי נקודות זיכוי בעד הילד).

31/12/2020

עריכת דוח מס משוער תאפשר השלמת הפער בין ביטוח לאומי ששולם לבין ביטוח לאומי מחושב הדבר יאפשר ניכוי ממס בגין דמי ביטוח לאומי ששולם מהכנסה אשר אינה הכנסת עבודה

יחיד שבשנת המס שילם דמי ביטוח בשל הכנסה שאינה הכנסת עבודה זכאי לניכוי בשיעור 52% מהתשלומים לביטוח לאומי ובלבד שהניכוי לא יעלה על הכנסתו החייבת שלפני הניכוי. בכדי שהתשלום יוכר כניכוי בשנת 2020 יש לבצע התשלום לפני סוף שנת המס ולא באופן רגיל ביום 15 בינואר 2021

31/12/2020

 • על-פי סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה, יכול עצמאי להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים עד 4.5% מהכנסתו החייבת (הכנסות פחות הוצאות מותרות בניכוי) שיוכרו כהוצאה מוכרת.
 • ההכנסה השנתית המירבית שממנה ניתן להפריש כעצמאי ולזכות בהטבת מס היא 263,000 ש"ח (נכון ל-2021). כלומר, הסכום המקסימלי שניתן להפקיד לקרן השתלמות בשנה וליהנות מההטבה המקסימלית הוא 11,835 ש"ח (4.5% מ-263,000 ש"ח).
 

31/12/2020

 • שתי קבוצות חוסכים לפי שנת לידה :
 • אם החוסכים או בן זוגם נולדו לפני 1949:
  • במקרה שההכנסה מהריבית בשנת המס 2021 לא עלתה על סכום של 13,440 ש"ח, החוסכים יקבלו החזר של מלוא המס ששילמו בגין הריבית.
  • במקרה שההכנסה מהריבית באותה שנה הייתה יותר גבוהה מ-13,440 ש"ח, הם יקבלו החזר חלקי על המס ששילמו. ההחזר יהיה בגובה המס ששולם עבור הכנסה של 13,440 ש"ח. את המס ששילמו על יתרת הריבית שמעל סכום זה הם לא יקבלו חזרה.
 • אם החוסכים וגם בני זוגם נולדו לפני 1949:
  • במקרה שההכנסה מהריבית בשנת המס 2021 לא עלתה על סכום של 16,560 ש"ח, החוסכים יקבלו החזר של מלוא המס ששילמו בגין הריבית.
  • במקרה שההכנסה מהריבית באותה שנה הייתה יותר גבוהה מ-16,560 ש"ח, הם יקבלו החזר חלקי על המס ששילמו. ההחזר יהיה בגובה המס ששולם עבור הכנסה של 16,560 ש"ח. את המס ששילמו על יתרת הריבית שמעל סכום זה הם לא יקבלו בחזרה.
 • בכל מקרה לא ישולם לחוסכים החזר מס בסכום גבוה יותר מסכום המס ששילמו בפועל.

31/12/2020

יש לתעד מונה ק"מ ברכבים ביום 31 בדצמבר2020 תקנות מס הכנסה מתירות את ההוצאות הקשורות ברכב באופן יחסי לק"מ ולחודשי השימוש ברכב.

ככלל, בעבור נסיעה של עד 13,200 ק"מ בשנה מתירים בניכוי 25% מהוצאות הרכב, ובנסיעה מעל 9,900 ק"מ מתירים את החלק היחסי מעל 9,900 ק"מ בשנה וזאת בהתאם להוראות הדין הקיים). אי תיעוד מד הק"מ כאמור עלול לגרור לאי הכרה בהוצאות הרכב כלל .בשנת 2020 עם כניסת השינויים בשווי רכב צפוי כי יותרו 45% מההוצאות.

31/12/2020

החזרי מס הכנסה לשכירים במס שבח .אם מכרת דירה בשנת המס ושילמת מס שבח מס מירבי יתכן שאתה יכול לקבל בשנה העוקבת החזר מס .אם מס שולי שלך היה פחות ממה שישלמת בפועל    למס שבח.

31/12/2020

גמלאים מעל גיל 67  יתכן ויש לכם זכאות להחזרי מס .אם  יש לכם פנסיה וגם הכנסה מניירות ערך . הכנסה פסיבית . 

31/12/2020

עובדת שכירה שיצאה לחופשת לידה עשויה להיות זכאית להחזר מס הכנסה בשנת המס שלאחר שנת הלידה.

 • הזכאות להחזר נובעת מכך שלפני יציאתה לחופשת הלידה נוכו משכרה של העובדת סכומי מס הכנסה גבוהים מהסכומים שהייתה צריכה לשלם, משום שלא נלקחו בחשבון הנתונים הבאים:
  1. החודשים בהם שהתה בחופשת לידה ובהם שולמו לה דמי לידה נמוכים משכרה המקורי.
  2. נקודות הזיכוי ממס הכנסה, אשר להן זכאית עובדת בשנת הלידה.
   • העובדת זכאית ל-1.5 נקודות זיכוי (שיכולות להקנות החזר של עד 3,924 ש"ח), ובמקרה של אם חד הורית  היא עשויה להיות זכאית לעד 4 נקודות זיכוי (אשר יכולות להקנות החזר של עד 10,464 ש"ח).
   • נקודות הזיכוי מוענקות בפועל רק אחרי הלידה אבל מעניקות הטבת מס רטרואקטיבית לכל השנה, גם עבור החודשים שלפני הלידה.
   • רק במידה והיא משלמת מס הכנסה במקרה שהכנסתה אינה חייבת במס הכנסה אזי לא תהיה זכאית להחזר מס הכנסה מגמלת אימהות .ז"א אם הכנסתה 8000 ברוטו ויש לה נקודות זיכוי עבור ילדים אין לה ניכוי מס ולכן לא תהיה זכאית לתבוע החזר מס בשנה העוקבת .

31/12/2020

ניכוי בשל תשלום לביטוח מפני אובדן כושר עבודה

ניכוי ממס בשל הוצאה לרכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה (להלן "א.כ.ע") יינתן מכל הכנסה בשיעור של עד 2.5% מההכנסה החייבת. נקבע כי לגבי שכיר ועצמאי מדובר בביטוח מועדף.

31/12/2020

במס הכנסה בדו"ח השנתי יש מכירת רכב  אזי החישוב הוא לא התמורה פחות עלות פחות פחת שנצבר אלא לפי יחס ק"מ של הרכב מול הפחת הנתבע במהלך כול השנים .במכירת נכס עסקי אחר שאינו רכב החישוב יותר קל הוא התמורה פחות עלות פחות פחת נצבר צמוד מדד .

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

עלה לאתר טופס החזרי מס לשכירים – מעודכן לשנת המס הנוכחית!

דילוג לתוכן